Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016

Ο Θεόδωρος Λιβάνης ορίστηκε νέος αντιδήμαρχος Ξηρομέρου

Νέο Αντιδήμαρχο Ξηρομέρου τον Λιβάνη Θεόδωρο όρισε με απόφασή του ο Δήμαρχος κ. Ερωτόκριτος Γαλούνης.   

   Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Ερωτόκριτος Γαλούνης  με την αριθ. 6/2016 απόφαση του αποδέχτηκε την παραίτηση του Αντιδημάρχου κου Πανταζή Απόστολουκαι όρισε στην θέση του τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Λιβάνη Θεόδωρο, με θητεία από σήμερα 08.01.2016 έως την 28.02.2017...

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣε μια αναμνηστική φωτο ο Δήμαρχος Ερ. Γαλούνης με τον απερχόμενο Αντιδήμαρχο Πανταζή Απόστολο και τον Νέο Αντιδήμαρχο Λιβάνη Θεόδωρο.
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥΑΠΟΦΑΣΗ
6 /2016
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου

Αφού έλαβε υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3.Την υπ’ αριθμ. 43/ 30565/ 06.08.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
4.Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
5.Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν.3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
6.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 724/21.03.2014 τεύχος Β)
7.Την αριθ. 76/02.10.2014 (ΑΔΑ 75ΞΚΩΚΖ-Δ2Υ) Απόφαση Δημάρχου περί ‘Ορισμός Αντιδημάρχων’
8.Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 94/07.01.2016 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου Πανταζή Απόστολου του Νικολάου για επαγγελματικούς λόγους.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α.-Αποδέχεται την παραίτηση του Αντιδημάρχου Πανταζή Απόστολου του Νικολάου για τους λόγους που αναφέρονται στην αριθ. πρωτ. εισερχ. 94/07.01.2016 αίτηση παραίτησης του.
Β.-Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Λιβάνη Θεόδωρο του Παναγιώτη ως Αντιδήμαρχο με θητεία από 08.01.2016 έως την 28.02.2017, οι αρμοδιότητες του οποίου θα καθορισθούν με νεότερη απόφαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: