Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

Φωτογραφικό οδοιπορικό από την κορυφή (Πουρναράκι) του Αγραμπέλου


Τον μήνα Νοέμβριο μια  ημέρα πήρα τα απαραίτητα μαζί μου και ξεκίνησα να κάνω ένα οδοιπορικό στο πάνω μέρος του  χωριού στο Πουρναράκι,  όπου είχα πολλά χρόνια να πάω.
Το Δασύλλιο όπως το ονομάσαμε είναι το μέρος πάνω από το χωριό που πριν από πολλά χρόνια φυτέψαμε  διάφορα δέντρα (πεύκα, κυπαρίσσια) για να προφυλάξει το χωριό από της πλημμύρες.
Θυμάμαι παλιά όταν έβρεχε κατέβαζε η ρεματιά και γέμιζε το χωριό από πέτρες, χαλίκια και κλαριά.
Mόλις ανέβηκα πάνω από το δασύλλιο  ξάφνου μπροστά μου ξεδιπλώνεται το χωριό και πιο κάτω ο κάμπος.  Είναι αυτό το όμορφο χωριό  που σε πείσμα των καιρών διατηρεί τις φυσικές της ομορφιές στο πέρασμα των χρόνων και μας συναρπάζει κάνοντας μας περήφανους για αυτό το στολίδι  ανάμεσα στις βελανιδιές.
Φωτογράφισα μανιτάρια, βελανιδιές, διάφορα άγρια λουλούδια, από ψηλά το χωριό, από το πάνω μέρος το δασύλλιο,  πεσμένα δέντρα, ξεριζωμένα κυπαρίσσια, τον κάμπο….
ΔΕΙΤΕ ΤΑ…

Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013

Φθινοπωρινό περίπατο στο Αγράμπελο


Ένας Αγραμπελιώτης  (επειδή θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του, δημοσιεύουμε μόνο τα αρχικά του Β.Τ., μας έστειλε και ευχαρίστως δημοσιεύουμε το όμορφο ποίημά του με τον τίτλο «Φθινοπωρινό περίπατο στο Αγράμπελο». Είναι φανερό πόσο αγαπά το χωριό μας και θέλησε με στίχους να αποδώσει την αγάπη του. Ευχαριστούμε θερμά το χωριανό  μας, να είναι πάντα καλά και να αγγίζει με τα ποιήματα του τις ψυχές όλων μας.

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

Ανακοινώθηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο ΞηρομέρουΜε μια αλλαγή στο σχήμα των Αντιδημάρχων ξεκινά για το Δήμο Ξηρομέρου το 2013. Στο σχήμα των αντιδημάρχων εισέρχεται ένα νέο πρόσωπο η Καραπάνου-Κολοβού Ευθυμία με αρμοδιότητα στη δημοτική ενότητα Φυτειών και η οποία παίρνει τη θέση του Παναγιώτη Γαζέτα. 
        Με απόφαση του Δημάρχου κ. Πυθαγόρα Σαμαρά, από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι και τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής, ορίζονται Αντιδήμαρχοι οι:Ανδρέας Μαγγίνας, Κουμανδράκη – Σαμαρά Ντίνα, Ηλίας Ταμπάκης καιΚαραπάνου-Κολοβού Ευθυμία. 
        Να σημειώσουμε ότι από τις τέσσερις αντιδημαρχίεςοι δυο θα είναι έμμισθες και δύο άμισθες και να επισημάνουμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου δυο γυναίκες αναλαμβάνουν αντιδημαρχίες
      Με αντιμισθία ορίστηκαν οι γυναίκες Αντιδήμαρχοι: Κουμανδράκη – Σαμαρά Ντίνα και Καραπάνου-Κολοβού Ευθυμία και άμισθοι: Ανδρέας Μαγγίνας, Ηλίας Ταμπάκης........Αναλυτικά ο ορισμός των αντιδημάρχων και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2013
Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Ξηροµέρου

Έχοντας υπόψη:
1)-Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (Α΄87), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
2)-Την αριθµ. 45892/11-8-10 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
3)-Τo γεγονός ότι ο ∆ήµος εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 , παρ. 2 του Ν,3852/10 και εποµένως µπορούν να οριστούν τέσσερις (4) Αντιδήµαρχοι.
4)-Την πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 256/31.12.2012, τεύχος Α΄)
5)-Τις διατάξεις του Νόµου 4051/2012.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω ∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου, µε θητεία από 2-1-2013 µέχρι 31-08-2014, και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής:α. Την κα. Καραπάνου-Κολοβού Ευθυµία, κατά τόπον Αντιδήµαρχο για την ∆ηµοτική Ενότητα Φυτειών, και της µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ:
1.-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα 
2.-Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα.
3.-Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα .
4.-Υπογράφει µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας .
5.-Συνεργάζεται µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Θέµατα Αστικής Κατάστασης (Πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης –∆ηµοτολόγια-Μητρώα Αρρένων –Εκλογικά )
2. Κληροδοτήµατα ∆ήµου.
3.Υπογραφή κάθε είδους Σύµβαση ή Συµφωνητικού ∆ήµου
4. Έκδοση όλων των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που προβλέπουν τις αρµοδιότητες του ∆ήµου, πλην των αδειών γάµου.
5.Θέµατα εµπορίου
6. Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος.
7.Να µετέχει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και να προεδρεύει αυτής.
8. Εκτέλεση Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


β. Τον κ. Ταµπάκη Ηλία, κατά τόπον Αντιδήµαρχο για την ∆ηµοτική Ενότητα Αλυζίας και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ :
1.-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιώνπου είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα .
2.Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα.
3.Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα .
4.Υπογράφει µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας .
5.Συνεργάζεται µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ
1. Θέµατα Αγροτικά-ΕΛΓΑ-ΟΓΑ.
2. Θέµατα Σχεδίου Πόλης .
3. Κυκλοφορία οχηµάτων .
4. Θέµατα Τ.Α.Π.


γ . Τον κ. Μαγγίνα Ανδρέα , κατά τόπον Αντιδήµαρχο για την ∆ηµοτική Ενότητα Αστακού και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ :
1.-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα 
2.Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα.
3.Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα .
4.Υπογράφει µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας .
5.Συνεργάζεται µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Εκτέλεση αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2. Εκτέλεση και έλεγχος Προϋπολογισµού ∆ήµου .
3. Εκτέλεση Τεχνικού προγράµµατος ∆ήµου .
4.Υπογραφή Χρηµατικών ενταλµάτων Πληρωµής και Φορολογικών Καταλόγων .
5.Θέµατα Ύδρευσης και Αποχέτευσης .
6. Θέµατα Νεκροταφείων .
7. Υπεύθυνος Χωµατερής .
8.Ληξιαρχείο και εξουσιοδότηση για την υπογραφή των σχετικών πράξεων αντί του ∆ηµάρχου σε περίπτωση απουσίας του Ληξιάρχου .
9. Την εκτέλεση µε Αυτεπιστασία µικρών έργων , εφόσον τούτο αποφασιστεί από την Οικονοµική Επιτροπή .
10. Την εκπροσώπηση του ∆ήµου στα ∆ικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή .
11. Να ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται στο ∆ήµαρχο δυνάµει του Ν. 3852/2010 ή άλλων ειδικών διατάξεων και η οποία δε µεταβιβάζεται µε την παρούσα στους ετέρους αντιδηµάρχους , εκτός από αυτές που είναι αµεταβίβαστες, όπως, η άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου και η σύγκληση και προεδρία της εκτελεστικής επιτροπής και ο συντονισµός της αποφάσεως της , ο ορισµός αντιδηµάρχων και η ανάκλησή τους .
12. Συντήρηση ∆ηµοτικών Καταστηµάτων, Εγκαταστάσεων και κτιρίων.


δ. Την κα. Κωστούλα Κουµανδράκη-Σαµαρά, καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο και της µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

1. Θέµατα Αρχαιολογικών Χώρων.
2. Θέµατα Βιβλιοθηκών και Εκθέσεων .
3. Θέµατα Παιδείας και Σχολείων.
4. Έκδοση αδειών και τέλεση Πολιτικών Γάµων .
5.Θέµατα Πρασίνου και Κήπων
6.Θέµατα ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών .
7.Πνευµατικό Κέντρο, Τοµέας Πολιτισµού-Τουρισµού –Αθλητισµού, Αθλητικό
Κέντρο .
8 ∆ηµόσιες Σχέσεις, Τύπος και Μ.Μ.Ε.
9.Εποπτεία - Συνεργασία µε ∆ηµοτική –Τοπικές Κοινότητες, Τοπικά Συµβούλια
Νέων .
10.Να µετέχει της Οικονοµικής Επιτροπής και να προεδρεύει αυτής
11. Εκτέλεση αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής
12.Επαφή και επικοινωνία µε οργανώσεις και φορείς επαγγελµατικού
ενδιαφέροντος .
13. Θέµατα Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 
14. Θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
15. Θέµατα Σφαγείων .
16.Παρακολούθηση Προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων
Οργανισµών που αφορούν το ∆ήµο µας

Β. Εκ των ανωτέρω Αντιδηµάρχων αντιµισθίας δικαιούνται οι κάτωθι:
1)Καραπάνου-Κολοβού Ευθυµία
2)Κουµανδράκη-Σαµαρά Κωστούλα

Γ. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται , τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Μαγγίνας Ανδρέας, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήµαρχο κα. ΚωστούλαΚουµανδράκη-Σαµαρά .

. α) Τις κατά τόπον αρµοδιότητες της Αντιδηµάρχου κας. Καραπάνου-Κολοβού Ευθυµίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο έτερος Αντιδήµαρχος κ. Ταµπάκης Ηλίας και αντιστρόφως. Τις κατά τόπον αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ.Μαγγίνα Ανδρέα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η έτερος Αντιδήµαρχος καΚαραπάνου - Κολοβού Ευθυµία και αντιστρόφως .

β) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του αντιδημάρχου κ. Μαγγίνα Ανδρέα τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του ασκεί η έτερος Αντιδήµαρχος κα. Καραπάνου-Κολοβού Ευθυµία. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της Αντιδηµάρχου καςΚαραπάνου-Κολοβού Ευθυµία τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ασκεί ο έτερος Αντιδήµαρχος κ. Ταµπάκης Ηλίας και αντιστρόφως. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της κας Αντιδηµάρχου Κωστούλα Κουµανδράκη-Σαµαρά τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ασκεί ο έτερος Αντιδήµαρχος κ Μαγγίνας Ανδρέας.

Ε. Η παρούσα να δηµοσιευθεί µια φορά σε µια ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού ή σε µια εβδοµαδιαία της Πρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Αστακός 02-1-2013
Ο ∆ήµαρχος
Πυθαγόρας Σαµαρας

Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013

Αγρότισσα γιαγιά : Μια ζωή δεμένη με το τόπο της..


Δεμένη με τη γη μέχρι τα βαθιά της γεράματα, η Αγρότισσα γιαγιά στο Αγράμπελο. Μεγάλωσε πια, ανήμπορη και ήθελε να επισκεφτεί το κτήμα με τις ελιές, τη γενέθλια γη, για να γεμίσει από εικόνες και αναμνήσεις! Θυμάται το κτήμα με τις ελιές σύμβολο του μόχθου και του αγώνα για μια καλύτερη ζωή  και αισθάνθηκε περήφανη γιατί ήταν δεμένη με τη γη, περήφανη γιατί συντηρούσε αυτή τη γη
Δεμένη με τη γη, με το χωριό και τους ανθρώπους του…