Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού 1.477.534,49 €, για δύο σημαντικές αγροτικές οδοποιίες στη Δ.Ε. Αστακού. Χρυσοβίτσα - Βαλόστρατο και Πηγάδια - Πρόδρομο - Αγράμπελα.

 


Με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου, σε συνεδρίαση της την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022, έγινε αποδοχή της συμμετοχής και της αντίστοιχης μελέτης, για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης.....

συνολικού προϋπολογισμού πράξης 1.477.534,49 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -2020, Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 5474/23.12.2021 (ΑΔΑ: 943θ4653ΠΓ-9Ν3).

Η μελέτη και πρόταση χρηματοδότησης του Δήμου Ξηρομέρου, περιλαμβάνει τα παρακάτω τέσσερα υποέργα:

Υποέργο 1 (Κυρίως Υποέργο): «Αγροτική Οδοποιία Κοινότητας Χρυσοβίτσας - Βαλόστρατο», προϋπολογισμού έργου 967.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Αφορά στην βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τα όρια του Οικισμού Χρυσοβίτσας έως τη θέση Βαλόστρατο, της Δ.Ε. Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου.
Υποέργο 2 (Κυρίως Υποέργο): «Αγροτική Οδοποιία Κοινότητας Πηγαδίων - Προδρόμου - Αγραμπέλου», προϋπολογισμού έργου 489.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Αφορά στην κατασκευή στρώσης έδρασης οδοστρώματος και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τα όρια του Οικισμού Πηγαδίων.
Υποέργο 3: «Υπηρεσία Συμβούλου - Μελετητή για το υποέργο: ''Αγροτική Οδοποιία Κοινότητας Χρυσοβίτσας - Βαλόστρατο''», προϋπολογισμού 13.623,82 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Υποέργο 4: «Υπηρεσία Συμβούλου - Μελετητή για το υποέργο: ''Αγροτική Οδοποιία Οικισμού Πηγαδίων- Προδρόμου- Αγραμπέλου''» προϋπολογισμού 6.910,67 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
mytikaspress

Δεν υπάρχουν σχόλια: